specjalizacja

nauczycielska

realizowana jest w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia
filologii polskiej (licencjackich) oraz niestacjonarnych studiów filologii polskiej
II stopnia (magisterskich), a także studiów podyplomowych

 

Kształcenie przyszłych pedagogów i nauczycieli języka polskiego prowadzone jest na wszystkich szczeblach studiów. W trakcie zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i praktyk nauczycielskich studenci przygotowywani są do pracy w szkolnictwie na kolejnych poziomach nauczania (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoła zawodowa), w placówkach oświaty, ośrodkach kultury i szkolno-wychowawczych.

Optymalne połączenie zagadnień literacko-kulturowych, językowych z metodyką nauczania czynią ze studentów w pełni wykształconych humanistów i kompetentnych pedagogów. W procesie edukacji szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia z zakresu:

  • metodyki nauczania języka polskiego,
  • historii literatury polskiej,
  • pedagogiki,
  • dydaktyki języka polskiego,
  • podstaw psychologii,
  • organizacji i podstaw prawnych nauczania,
  • kultury popularnej.

Specjalizację nauczycielską można dowolnie łączyć z innymi specjalizacjami dostępnymi w ramach poszczególnych poziomów studiów. Łączona z reklamą i kreowaniem wizerunku rozwija zdolność świadomego budowania interpersonalnych relacji, a z komunikacją medialną i dziennikarstwem lub specjalizacją dziennikarską pomaga wykorzystać język współczesnych mediów w pracy dydaktycznej. Wraz z europejską komunikacją kulturową lepiej przygotowuje do wychowywania kolejnych pokoleń polskich europejczyków.